OBCHODNÍ PODMÍNKY

Sleva

 Jiří Trávníček, Dlouhá 281, Předboj, 250 72

 IČO: 498 49 735, DIČ: CZ7505210174, Jsme plátci DPH 

KONTAKTNÍ OSOBA:   Jana Trávníčková

E-mail: jtravnickova@atlas.cz,

Telefon: PO-PÁ 9-14hod. 775266506

REKLAMAČNÍ ADRESA: Jiří Trávníček, DLOUHÁ 281, PŘEDBOJ, PSČ: 250 72

Sleva    SlevaSleva

 V případě,že se nám nedovoláte, pište prosím na e-mail.

Uvedené ceny jsou již ceny VELKOOBCHODNÍ včetně DPH (dvojí ceny nemáme).

Jediné omezení pro nákup v našem e-shopu je minimální odběr zboží v hodnotě 500,-Kč bez DPH. 

 

Sleva

 

Zákazník, který má zboží k dalšímu prodeji má možnost používat naše fotografie a popisky zboží, které od nás odebere.

ZÁKAZ používání a stahování  našich reklam a upoutávek na hlavní straně e-shopu.

Veškeré zboží nabízené v našem e-shopu je zboží licenční. ( veškeré smlouvy,potvrzení,faktury jsou v případě kontroly k nahlédnutí ve firmě )

Obchodní podmínky

 Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez předchozího upozornění zákazníků.Uvedené ceny jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky nebo rezervace.Vyhrazujeme si právo na zaslání neúplné objednávky z důvodu vyprodání zboží,jak u nás,tak našich dodavatelů.

TÝDENNÍ REZERVACE ZBOŽÍ-odběratelé mohou během 1 týdne libovolně objednávat položky o které mají zájem-tyto jim budou jeden týden drženy v rezervaci a poté zboží odesláno  najednou.Veškeré objednávky jsou však závazné a poté již není možno vystornovávat některé položky z důvodu zrušení objednávky zákazníkem.... Pokud máte o rezervace zájem,vždy napište do poznámky REZERVACE. 

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.      

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb),dle našich obchodních podmínek.

Pokud zboží reklamujete či vracíte kontaktujte nás prosím předem na e-mailové adrese: jtravnickova@atlas.cz   

Sleva

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU -  Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (V případě,že nejste spotřebitel,tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činosti-o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu-PRÁVO NA ODSTOUPENÍ VÁM NEVZNIKÁ,NEBOŤ OBCHODNÍ ZÁKONÍK TUTO MOŽNOST NEUVÁDÍ).

  Zboží na reklamaci zasílejte doporučenou zásilkou - na dobírku vracené zboží nepřijímáme).Zákazníkovi bude zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu,či jinak na základě vzájemné dohody.

 

Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtením na prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy - vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 

 

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

 

Zákonná práva z vad 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 

o odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 

o bezplatné odstranění vady opravou; 

o přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 

o vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní data jsou uchovávána a nejsou poskytována třetím osobám.Výjimku představují externí dopravci DPD,kterým jsou osobní údaje kupujících poskytnuta v minimálním nutném rozsahu-nutná pro doručení zboží/doručující adresa,emailová adresa,telefonní číslo/.Dále pak účetní,která zpracovává účetnictví firmy a kontrolní orgány ČR a právní zástupci v případě řešení právních záležitostí.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:jméno a příjmení,adresa bydliště,doručovací adresa,identifikační číslo,daňové identifikační číslo,adresa elektronické pošty,telefoní číslo.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. 

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. 

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat - cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. 

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. 

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. 

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

 

Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

 

 

Sleva

Sleva

  

ČÍSLO ÚČTU: Equa bank 1017728844/6100 - jako var.symbol uvádějte prosím číslo faktury,o tomto Vás budeme informovat-vždy prosím čekejte až Vám odešleme podklady k platbě.

 

DPD-DOBÍRKA .... 159,-Kč                DPD-PLATBA PŘEDEM NA ÚČET  .... 110,-Kč

 

Na SLOVENSKO z důvodu zákona o obalech zboží NEODESÍLÁME!

X
X
X
X
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DPD-DOBÍRKA-doručení na adresu
Zásilka bude doručena DPD službou. Možno odeslat i na adresu do zaměstnání. Zkontrolujte, prosím, zda jste uvedli správnou emailovou adresu a telefonní číslo,děkujeme. Řidiči lze zásilku uhradit v hotovosti,nebo platební kartou. NA SLOVENSKO ZBOŽÍ NEODESÍLÁME
179,00 Kč ZDARMA
DPD-PLATBA PŘEDEM NA ÚČET
Zásilka bude doručena DPD službou po připsání peněz na účet. Možno odeslat i na adresu do zaměstnání DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!! PENÍZE PROSÍME NEODESÍLEJTE DŘÍVE,než Vám bude potvrzeno,že je vše skladem/počet kusů je pouze orientační a může se stát,že je zboží vyprodané/ a zaslány podklady k platbě-uhraďte prosím až když Vám přijde na email /ČEKÁ SE NA PLATBU/,prvotní email chodí automaticky a pouze informuje zákazníka,že objednávka byla odeslána v pořádku /PŘIJATA/ Při platbě na účet uvádějte jako var. symbol číslo objednávky.
129,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
DPD-DOBÍRKA
Zákazník zaplatí hotově až při převzetí zboží -kurýr DPD.
BEZ POPLATKU
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!! PENÍZE PROSÍME NEODESÍLEJTE DŘÍVE,než Vám bude potvrzeno,že je vše skladem/počet kusů je pouze orientační a může se stát,že je zboží vyprodané/ a zaslány podklady k platbě-uhraďte prosím až když Vám přijde na email /ČEKÁ SE NA PLATBU/,prvotní email chodí automaticky a pouze informuje zákazníka,že objednávka byla odeslána v pořádku /PŘIJATA/ Při platbě na účet uvádějte jako var. symbol číslo objednávky. Zboží odesíláme až po přijetí platby, pokud není domluveno jinak.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF